Zákonné povinnosti

obaly-main-image

Povinnosti výrobcu obalov:

Podľa §54, §55 a §74  zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:
 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 • ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR, je povinný ustanoviť splnomocneného zástupcu najneskôr do 30.06.2016.
 • výrobca obalu znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnotením a recykláciou odpadu z obalov
 • osoba, ktorá navrhuje, vyrába, uvádza na trh alebo distribuuje obal, je povinná zabezpečiť zloženie a vlastnosti obalu umožňujúce jeho opakované použitie, resp. zhodnotenie /recykláciu ako je uvedené v príloha č. 13 č. 373/2015 Z. z.
 • výrobca obalu a osoba uvádzajúca obal na trh je povinná dodržať najvyššie prípustné hodnoty súčtu úrovní koncentrácie vyhradených ťažkých kovov v obale
 • výrobca obalu a osoba uvádzajúca obal na trh je povinná označiť obal s obsahom ťažkých kovov údajom o materiálovom zložení obalu príslušnou grafickou značkou uvedenou v prílohe č. 14. vyhlášky MŽP SR č. č. 373/2015 Z. z.
 • výrobca plastových paliet/debien je povinný uchovávať technickú dokumentáciu na účely jej predloženia kontrolným orgánom
 • výrobca obalov zo skla/výrobca tovarov plnených do obalov zo skla je povinný podávať hlásenie o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pri prekročení limitu podľa § 53 ods. 4 písm. c) bod 3.
 • výrobca obalu je povinný zabezpečiť viditeľné, primerane trvalé a ľahko čitateľné označenie obalu údajom o jeho materiálovom zložení podľa osobitných predpisov, v prípade že sa takto obal rozhodne označovať – DOBROVOĽNOSŤ OZNAČOVANIA dľa prílohy č. 14. vyhlášky MŽP SR č. č. 373/2015 Z. z.
 • výrobca obalu uvádzajúci na trh tovar v zálohovanom obale ma povinnosť zabezpečiť viditeľné, primerane trvalé a ľahko čitateľné označenie tohto obal ako zálohovaný
 • výrobca obalu má povinnosť informovať verejnosť o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov
 • výrobca obalu uvádzajúci na trh tovar v zálohovanom obale má povinnosť tento obal zálohovať, dodržiavať výšku zálohu a odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly v súlade s podmienkami podľa ods. 2 §54, kde výšku záloh za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje, resp. spôsob ich označovania  ustanovuje 18 až §20 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.
 • výrobca obalu uvádzajúceho na trh tovar v zálohovanom opakovane použiteľnom obale má povinnosť odoberať tento obal a vrátiť zálohu v plnej výške, informovať spotrebiteľa o výške zálohy a informovať distribútora aj spotrebiteľa o zmene druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Ak výrobca obalov prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
 • výrobca neobalového výrobku má povinnosť informovať konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu dľa predmetu informačnej povinnosti výrobcu obalov vo vzťahu ku konečným používateľom obalov § 5 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.

Povinnosti distribútora obalov:

 • distribútor obalu distribuujúceho tovar v zálohovanom obale má povinnosť tento obal zálohovať, dodržiavať výšku zálohu a odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly v súlade s podmienkami podľa ods. 2
 • distribútor obalu distribuujúceho tovar v zálohovanom opakovane použiteľnom obale má povinnosť odoberať tento obal a vrátiť zálohu v plnej výške, informovať spotrebiteľa o výške zálohy a informovať iného distribútora aj spotrebiteľa o zmene druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Ak distribútor obalov prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
 • distribútor obalov distribuujúceho tovar v zálohovanom opakovane použiteľnom obale má povinnosť zabezpečiť odovzdanie odobratého obalu výrobcovi alebo distribútorovi obalu, ktorý mu účtoval zálohu

Pozn.: táto povinnosť je oproti predchádzajúcej úprave postavená na reciprocite spočívajúcej v priamom vzťahu medzi tými istými osobami v rámci dvoch obchodných stupňov, resp. medzi predávajúcim  a spotrebiteľom. Ustanovenie predstavuje povinný zákonný rámec, ktorý ale nebráni distribútorovi obalov, aby si vytvoril (zachoval) model vracania zálohy konfortnejší pre spotrebiteľov

 • distribútor obalov distribuujúci nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný distribuovať v mieste ich predaja nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch. Táto povinnosť je stanovená predajnou plochou od 200 m2.
 • distribútor obalov distribuujúceho tovary od výrobcov obalov nezapísaných do Registra výrobcov príslušnej komodity, má povinnosť zabezpečiť za neho plnenie povinností výrobcu obalov podľa zákona o odpadoch.
 • distribútor obalu zabezpečujúci vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia SR alebo vyradenie obalu z opakovaného používania, má povinnosť bezodkladne o tom informovať výrobcu obalu, ktorý tento uviedol na trh alebo do distribúcie, pokiaľ ho je možné identifikovať
 • Povinnosť výrobcu neobalového výrobku informovať konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, dľa predmetu informačnej povinnosti výrobcu obalov vo vzťahu ku konečným používateľom obalov § 5 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.