Základné definície

obaly-main-image

Obaly

Podľa § 52 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z z. :

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t. j. balič/plnič

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, t. j. objednávateľ baliacej/plniace služby

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,, t. j. dovozca obalov, resp. balič/plnič bez obchodnej značky

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t. j. napr. obchodník poskytujúci obal na balenie zakúpeného tovaru – papierové, igelitové tašky, sáčky, vrecká a pod. pre potrebu spotrebiteľa

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo t. j. napr. obaly používané v obchode nabalenie  kupovaných tovarov – plastové tégliky, misky, celofán, alobal a pod.

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b), t. j. výrobca/dovozca obalov určených priamo spotrebiteľom

Uvedenie obalov na trh je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie alebo použitia.

Distribúcia obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Neobalové výrobky

Podľa § 73 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.:

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku

 1. vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,
 2. prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo
 3. dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

Neobalový výrobok je na účely tohto zákona výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

 1. ) hygienického a sanitárneho papiera,

 2. ) výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

 3. ) cigaretového papiera,

 4. ) karbónového kopírovacieho papiera,

 5. ) filtračného papiera,

 6. ) papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

 7. ) cenín

 8. ) kníh

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla