Služby pre vás

obaly-main-image

OZV ELEKOS pre Vás zabezpečí kolektívne plnenie Vašich zákonných povinností:

Prevádzkovaním systému združeného (kolektívneho) nakladania s  odpadom z obalov a neobalových výrobkov OZV ELEKOS zabezpečuje predovšetkým  zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu, resp. zneškodnenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh alebo distribuovaných zastúpenými výrobcami, ako aj plnenie ostatných vyhradených povinností týchto výrobcov podľa zákona o odpadoch a to najmä:

 • zabezpečiť nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov za zastúpených výrobcov v stanovenom rozsahu
 • viesť evidenciu za jednotlivých zastúpených výrobcov
 • podávať sumárne hlásenia z evidencie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje
 • zabezpečiť plnenie registračných povinností zastúpených výrobcov
 • zabezpečiť splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom obalov/neobalových výrobkov

Okrem uvedených zákonných povinností OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj nasledujúce služby:

 • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
 • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenia a činnosť
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
 • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov

OZV ELEKOS garantuje všetkým zastúpeným výrobcom:

 • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
 • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností  výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
 • bezplatný vstup do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov prevádzkovaného OZV ELEKOS