Služby pre vás

elektro-main-image

OZV ELEKOS pre Vás zabezpečí kolektívne plnenie Vašich zákonných povinností:

zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu, resp. zneškodnenie elektroodpadu minimálne vo výške stanoveného cieľa zberu elektroodpadu, dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, a spoločné plnenie cieľa odpadového hospodárstva,

  • zápis do Registra výrobcov/dovozcov elektrozariadení, a nahlasovanie zmien,
  • vedenie evidencie a podávanie hlásení  a uchovávanie ohlasovaných údajov
  • splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradených výrobkov

Okrem uvedených zákonných povinností OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj nasledovné služby:

  • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov
  • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenia a činnosť
  • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
  • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z vyhradených výrobkov

OZV ELEKOS garantuje všetkým zastúpeným výrobcom:

  • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
  • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností  výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
  • bezplatný vstup do systému združeného nakladania s elektroodpadom prevádzkovaného OZV ELEKOS 

U všetkých našich členov zabezpečujeme bezplatné prevzatie elektroodpadu z ich prevádzok a v prípade záujmu umiestnime nádoby na elektroodpad.