Ciele združenia

  • združovať výrobcov a dovozcov vyhradených výrobkov – elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov, batérií a akumulátorov v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom kolektívneho plnenia ich povinností, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy EU a SR

  • poskytovať súčinnosť, poradenstvo a služby v súvislosti s nakladaním s vyhradenými výrobkami v súlade s platnou legislatívou SR

  • vykonávať prieskum vývoja a implementácie odpadovej politiky a politiky životného prostredia SR a EÚ so zameraním na nakladanie s elektrozariadeniami, elektroodpadom, odpadom z obalov a neobalových výrobkov a použitými batériami a akumulátormi. Ďalej podávať návrhy na zlepšenie legislatívnych úprav, ktoré regulujú problematiku nakladania s odpadmi. Za týmto účelom združenie komunikuje s orgánmi štátnej správy, spolupracuje s národnými a medzinárodnými štruktúrami a zapája sa do spoločenskej diskusie v danej problematike.

  • efektívne zabezpečovať všetky služby, ktoré je nevyhnutné vykonať na splnenie povinností členov združenia v zmysle zákona o odpadoch

  • vystupovať na verejnosti spôsobom a formou, ktorá podporuje environmentálne správanie spotrebiteľov, vykonávať osvetu, reklamu a propagáciu environmentálne vhodných spôsobov zberu, spracovania a recyklácie odpadov z vyhradených výrobkov so zreteľom na najlepšie dostupné techniky z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia