Slovenská legislatíva

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrob kov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 • Vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia
 • Vyhláška č. 329/2016 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

https://www.slov-lex.sk/domov

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,
 2. tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
 3. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 79/2015

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 665 kB)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101

Act on Waste No 79/2015 (pdf, 2,15 MB) – AJ verzia

http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/act-no-79_2015-on-waste.pdf