Európska legislatíva

Legislatíva

 • Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. 1. 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
 • Smernica 94/62/EC Európskeho Parlamentu a Rady o obaloch a odpadoch z obalov
 • Smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
 • Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
 • Smernica 2003/108/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
 • Smernica 2008/34/EC Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.
 • Smernica 2008/35/EC Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o používaní určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.

Sekundárne právne predpisy o WEEE a RoHS

 • Rozhodnutie Komisie 2004/249/ES zo dňa 11. marca 2004 o dotazníku pre správy členských štátov o implementácii smernice 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
 • Rozhodnutie Komisie 2005/369/ES zo dňa 3. mája 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre monitorovanie súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (oznámené pod číslom K (2005) 1355).
 • Rozhodnutie Komisie 2005/618/ES dňa 18. augusta 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady na účely stanovenia maximálnych hodnôt koncentrácie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (oznámené pod číslom K (2005) 3143).
 • Rozhodnutie Komisie 2005/717/ES zo dňa 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (oznámené pod číslom number C (2005) 3754).
 • Rozhodnutie Komisie 2005/747/ES zo dňa 21. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (oznámené pod číslom C (2005) 4054).
 • Rozhodnutie Komisie 2006/310/ES zo dňa 21. apríla 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova (oznámené pod číslom K (2006) 1622 ).
 • Rozhodnutie Komisie 2006/690/ES zo dňa 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle (oznámené pod číslom K (2006 ) 4789)
 • Rozhodnutie Komisie 2006/691/ES zo dňa 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia (oznámené pod číslom K (2006) 4790)
 • Rozhodnutie Komisie 2006/692/ES zo dňa 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie šesťmocného chrómu (oznámené pod číslom K (2006) 4791 )
 • Rozhodnutie Komisie 2008/385/EC zo dňa 24. januára 2008, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia
 • Rozhodnutie Komisie 2009/428/EC zo 4.června 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova ako nečistota v RIG rotátor Faraday používané na vlákno optických komunikačných systémov
 • Rozhodnutie Komisie 2009/443/EC zo dňa 10.června 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení príloha smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, kadmia a ortuti