Základné definície

obaly-main-image

Obaly

Podľa § 52 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z.z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t. j. balič/plnič

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, t. j. objednávateľ baliacej/plniace služby

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b), t. j. dovozca obalov, resp. balič/plnič bez obchodnej značky

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t. j. napr. obchodník poskytujúci obal na balenie zakúpeného tovaru – papierové, igelitové tašky, sáčky, vrecká a pod. pre potrebu spotrebiteľa

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo t. j. napr. obaly používané v obchode nabalenie  kupovaných tovarov – plastové tégliky, misky, celofán, alobal a pod.

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b), t. j. výrobca/dovozca obalov určených priamo spotrebiteľom

Uvedenie obalov na trh je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie alebo použitia.

Distribúcia obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Neobalové výrobky

Podľa § 73 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok.

Neobalový výrobok je na účely tohto zákona výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

1) hygienického a sanitárneho papiera,

2) výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

3) cigaretového papiera,

4) karbónového kopírovacieho papiera,

5) filtračného papiera,

6) papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

7) cenín

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom je uvedený v prílohe č. 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.