Slovenská legislatíva

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Vyhláška MŽP SR č. 367/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia
 • Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach
 • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z.z. ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 209/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.208/2005 Z.z o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.359/2005 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií)

 • v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »JASPI«,
 • tam potom kliknite na položku Predpisy
 • do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 223/2001